คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 4) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 4) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านหลักสูตรการศึกษา ที่ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ระบบสุขภาพ การปฐมพยาบาล ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เภสัชวิทยาพื้นฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีวสถิติและวิทยาการระบาด เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินสภาพ การยกและการเคลื่อนย้าย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 4) ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 4) ชั้น 4จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ 3. สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 4) ชั้น 4 หรือ 4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 4) ชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-4-004ZA สื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-005ZA ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-006ZA ประเมินสภาพผู้ป่วย
PUM-DPM-4-007ZA ปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-009ZA ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
PUM-DPM-4-010ZA ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-008ZA เขียนรายงานสำหรับ EMR
PUM-DPM-4-013ZA ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-4-012ZA รักษาระบบทางเดินหายใจ
PUM-DPM-4-014ZA บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย

ยินดีต้อนรับ