คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 3) ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 3) ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือได้ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น (Basic life support : BLS) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้ยาเบื้องต้น การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (MEP3) ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น (Basic life support : BLS) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้ยาเบื้องต้น การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 3) ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 3) ชั้น 3 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 3) ชั้น 3หรือ 4.เป็นผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 3) ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-3-002ZA ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-3-001ZA ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
PUM-DPM-3-003ZA ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
PUM-DPM-3-007ZA ปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-3-009ZA ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
PUM-DPM-3-010ZA ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-3-013ZA ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-3-016ZA ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

ยินดีต้อนรับ