คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการสอนที่ ศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง พิจารณาหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน จัดเตรียมอาคารสถานที่ห้องฝึกอบรมให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม ดำเนินการสอน การฝึกอบรมตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่ม อธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรมเป็นกรณีเฉพาะบุคคล ศึกษาหาความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง รวบรวมความรู้ใหม่เพื่อจัดทำเป็นบทเรียนในการสอนการฝึกอบรมในหลักสูตรขายตรง จัดทำร่างหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมที่มีความทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการสอนการฝึกอบรม นำเสนอหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจขายตรงเพื่อให้การรับรองความมีมาตรฐานของหลักสูตรและใช้ในการสอนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการสอน การฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เผยแพร่สื่อการสอนการฝึกอบรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีความเป็นสากลต่อวงการธุรกิจขายตรง วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดทำเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมอย่างถูกต้องครบถ้วน จัดทำเอกสารการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคความรู้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ ทำการประเมินผลการเรียนการสอนภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนหรือการฝึกอบรม วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้รับภายหลังการประเมินการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุง ปรับปรุงสมรรถนะที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือสมรรถนะที่ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ดีขึ้นให้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของบุคคลออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่อไปสู่สมรรถนะที่ดี เปลี่ยนแปลงผลการทำงานให้ได้มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน เพิ่มผลลัพธ์ outcome ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตัวเองด้วยตัวเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ อาชีพวิทยากร ชั้น 6 ต้อง 1.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือการศึกษาภาคบังคับ และ 1.2 มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 .ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพวิทยากรชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพวิทยากรชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพวิทยากร ชั้น 6 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 25 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพวิทยากร ชั้น 5 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 5 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก ..1....หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-6-099ZA กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะ และกระบวนการคิดที่จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (transformative learning)
RTS-DSB-6-100ZA ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น
RTS-DSB-6-076ZA วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสม
RTS-DSB-6-078ZA จัดหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน
RTS-DSB-6-079ZA จัดเตรียมอาคารสถานที่ห้องฝึกอบรมให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม
RTS-DSB-6-080ZA ดำเนินการสอน การฝึกอบรมตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
RTS-DSB-6-081ZA อธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
RTS-DSB-6-082ZA ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง
RTS-DSB-6-084ZA ศึกษาหาความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
RTS-DSB-6-085ZA รวบรวมความรู้ใหม่เพื่อจัดทำเป็นบทเรียนในการสอนการฝึกอบรมในหลักสูตรขายตรง
RTS-DSB-6-086ZA จัดทำร่างหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมที่มีความทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการสอนการฝึกอบรม
RTS-DSB-6-087ZA นำเสนอหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจขายตรงเพื่อให้การรับรองความมีมาตรฐานของหลักสูตรและใช้ในการสอนการฝึกอบรม
RTS-DSB-6-088ZA จัดทำสื่อการสอน การฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
RTS-DSB-6-089ZA เผยแพร่สื่อการสอนการฝึกอบรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีความเป็นสากลต่อวงการธุรกิจขายตรง
RTS-DSB-6-090ZA วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
RTS-DSB-6-091ZA จัดทำเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมอย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-DSB-6-092ZA จัดทำเอกสารการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคความรู้
RTS-DSB-6-093ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ
RTS-DSB-6-094ZA ทำการประเมินผลการเรียนการสอนภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนหรือการฝึกอบรม
RTS-DSB-6-098ZA ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตัวเองด้วยตัวเอง
RTS-DSB-6-095ZA วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้รับภายหลังการประเมินการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุง
RTS-DSB-6-077ZA พิจารณาหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
RTS-DSB-6-096ZA ปรับปรุงสมรรถนะที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือสมรรถนะที่ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ดีขึ้นให้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของบุคคลออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่อไปสู่สมรรถนะที่ดี
RTS-DSB-6-097ZA เปลี่ยนแปลงผลการทำงานให้ได้มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน เพิ่มผลลัพธ์ outcome ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ