คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ รวมถึงสามารถทำการทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบหนึ่ง และสามารถวางแผนป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนาการออกแบบในเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และสามารถบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขวิกฤติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-ZZZ-5-022ZA วิเคราะห์และทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
BIT-ZZZ-5-023ZA วางแผนป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
BIT-ZZZ-5-024ZA ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรชีวภาพ
BIT-ZZZ-5-025ZA เสนอแผนนโยบายด้านทรัพยากรชีวภาพ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ