คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการให้ข้อมูล คำแนะนำในการให้บริการในทุกๆจุดบริการ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในด้านต่างๆ เช่น การบอกเส้นทางภายในหน่วยงาน การให้คำแนะนำ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างป็นมิตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ป่วยต้องการ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า. และ 3. ผ่านการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-1-054ZA อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ
HLT-MDH-1-055ZA ประสานงานทั่วไปภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด

ยินดีต้อนรับ