คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ซับซ้อนขึ้น สามารถร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและสอนงานผู้อื่นได้ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องผ่านการสร้างสมประสบการณ์และการเรียนรู้ตามเกณฑ์ สามารถดำเนินการขอรับการประเมินได้ เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-5-037ZA Maintaining, Calibrating, and Tuning Industrial Instrumentation and Control Systems Equipment
PTC-ZZZ-5-038ZA Installation and Commission New Industrial Instrumentation and Control System Equipment
PTC-ZZZ-5-039ZA Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Instrumentation and Control System Equipment
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ