คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะงานที่มีความซับซ้อน ในระยะแรกต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีการสร้างสมประสบการณ์และเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ และสามารถดำเนินการขอรับการประเมินเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ………………………………………………………………………………………………………………….. เช่น ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-4-034ZA Safety in Instrumentation Maintenance
PTC-ZZZ-4-035ZA Basic Instrumentation Overview
PTC-ZZZ-4-036ZA Repairing or Replacing Malfunction Industrial Instrumentation and Control System Equipment
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ