คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ซับซ้อนขึ้น สามารถร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและสอนงานผู้อื่นได้ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องผ่านการสร้างสมประสบการณ์และการเรียนรู้ตามเกณฑ์ สามารถดำเนินการขอรับการประเมินได้ เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-5-031ZA Installation and Commission of Electrical Equipment ( Cont’)
PTC-ZZZ-5-032ZA Predictive Maintenance (PDM) of Electrical Equipment
PTC-ZZZ-5-033ZA Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Electrical Equipment
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ