คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ซับซ้อนขึ้น สามารถร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและสอนงานผู้อื่นได้ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องผ่านการสร้างสมประสบการณ์และการเรียนรู้ตามเกณฑ์ สามารถดำเนินการขอรับการประเมินได้ เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-5-006ZA Safety, Health and Work Environment (SHE) (2)
PTC-ZZZ-5-007ZA Quality Concepts (2)
PTC-ZZZ-5-008ZA Basic Equipment in the Process Industry (2)
PTC-ZZZ-5-009ZA Process and Utility Overview (2)
PTC-ZZZ-5-015ZA Separation Systems
PTC-ZZZ-5-016ZA Heat Exchange Systems
PTC-ZZZ-5-017ZA Reaction Systems
PTC-ZZZ-5-018ZA Pelletizing Systems
PTC-ZZZ-5-019ZA Troubleshooting Process Abnormalities and Equipment Malfunctions
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ