คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะงานที่มีความซับซ้อน ในระยะแรกต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีการสร้างสมประสบการณ์และเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ และสามารถดำเนินการขอรับการประเมินเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……………………………………………………………………………………………………………….. เช่น ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-4-001ZA Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure
PTC-ZZZ-4-002ZA Safety, Health and Work Environment (SHE)
PTC-ZZZ-4-003ZA Quality Concepts
PTC-ZZZ-4-004ZA Basic Equipment in the Process Industry
PTC-ZZZ-4-005ZA Process and Utility Overview
PTC-ZZZ-4-010ZA Safety in Operation
PTC-ZZZ-4-011ZA Chemicals Handling and Storage Systems Including MSDS
PTC-ZZZ-4-012ZA Plant Control Systems Overview
PTC-ZZZ-4-013ZA Utility Systems
PTC-ZZZ-4-014ZA Waste Treatment and/or Destruction Systems
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ