คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานจัดการคุณภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRS-2-079ZA เตรียมการตรวจสอบคุณภาพ
PRT-PRS-2-080ZA ยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ