คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดต้นกำลัง วาล์วควบคุม กระบอกสูบ สาย/ท่อไฮดรอลิกส์ ไส้กรองน้ำมัน และระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อการตรวจสอบ ถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน และรายปี รวมทั้งสามารถทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน และแนะนำเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-3-004ZA ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์
AMP-ZZZ-3-005ZA ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
AMP-ZZZ-3-006ZA สรุปผลการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ