คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่สามารถประมวลผลสิ่งที่ได้จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบของการสรุปการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
    1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมากและ    มีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี
    2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาซึ่งใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี
    3. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานระดับสมรรถนะเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/หัวหน้าทีมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-5-040ZA สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ECM-ZZZ-5-041ZA จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ