คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่สามารถจัดเตรียมความพร้อมของทีมงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว ชี้แจงการเข้าดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียวตรวจสอบตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวอาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
    1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี
    2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี
    3. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานระดับสมรรถนะเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 3  ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-4-038ZA ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ECM-ZZZ-4-039ZA ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(UOC)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ