คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดขอบเขตงานที่ต้องติดตามตรวจสอบกำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ กำหนดเนื้อหาของการติดตามตรวจสอบ กำหนดวิธีการติดตามตรวจสอบสามารถจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียวประกอบด้วยการจัดเตรียมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว รายละเอียดโครงการของการจัดการพื้นที่สีเขียวแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการอ้างอิงของการจัดการพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสามารถนำเสนอรูปแบบในการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติและการรายงานผลตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนขององค์กรและพัฒนาแผนการให้บรรลุเป้าหมาย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้
    1. มีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสามารถพัฒนาและใช้กลยุทธ์สิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินงาน นำเสนอรูปแบบในการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
    2. มีความสามารถในการกำหนดขอบเขตงานที่ต้องติดตามตรวจสอบกำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์  ที่จำเป็นต้องใช้ กำหนดเนื้อหาของการติดตามตรวจสอบ กำหนดวิธีการติดตามตรวจสอบการจัดเตรียมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดเตรียมรายละเอียดโครงการการ จัดเตรียมแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดเตรียมกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการอ้างอิงของการจัดการพื้นที่สีเขียว
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-3-036ZA จัดทำแผนงานดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว
ECM-ZZZ-3-037ZA จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ