คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อ่านแบบรูปรายการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดหา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาที่ดิน สามารถกำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุในการก่อสร้างกำหนดค่าใช้จ่ายการใช้วัสดุในการก่อสร้างสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการคำนวณการประมาณราคามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารการประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจัดทำรายงานการประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพจัดทำแผนงานกระบวนการก่อสร้างสามารถจัดทำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานใน แต่ละขั้นตอนของงานสามารถกำหนดกรอบเวลาส่งมอบงาน และสามารถรับประกันผลงานให้เป็นไปตามข้อตกลงได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณการทำงานในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง หรือสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
    2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
    3. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบรับรองการผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาอาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4 แลว และมีประสบการณ์หลังจากผ่านคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักประมาณราคา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-5-026ZA ประมาณราคาก่อสร้าง
ECM-ZZZ-5-027ZA จัดทำแผนงานกระบวนการก่อสร้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ