คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ออกแบบ และพัฒนาแบบภูมิทัศน์ตามแผนงานร่วมกับเจ้าของโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการสามารถกำหนดขอบเขตของงานโดยคำนึงถึงข้อจำกัดและผลกระทบจากพื้นที่ที่ต้องการออกแบบพื้นที่สีเขียวและใกล้เคียง สามารถเลือกใช้องค์ประกอบที่เป็น ซอฟต์สเคป และ ฮาร์ดสเคปที่เหมาะสม และจัดทำรายงานการออกแบบภูมิทัศน์ โดยมีความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพ และการจัดทำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนของงานสามารถจัดทำรายงาน การออกแบบภูมิทัศน์ สามารถกำหนดกรอบเวลาส่งมอบงาน และสามารถรับประกันผลงานให้เป็นไปตามข้อตกลงได้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานเขียนแบบลักษณะของแบบมาตราส่วนในงานเขียนแบบภาพในงานเขียนแบบวิธีการเขียนแบบสามารถเขียนแบบรูปรายการได้สามารถอ่านแบบรูปรายการได้มีความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพ สามารถจัดทำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนของงาน สามารถจัดทำรายงานการเขียนแบบรูปรายการได้สามารถกำหนดกรอบเวลาส่งมอบงาน และสามารถรับประกันผลงานให้เป็นไปตามข้อตกลงได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยต้องมีประสบการณการทำงานในด้านการออกแบบภูมิทัศน์และจัดวางองค์ประกอบ หรือเขียนแบบและจัดทำรูปรายการหรือสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
    2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ ออกแบบภูมิทัศน์และจัดวางองค์ประกอบการเขียนแบบและจัดทำรูปรายการ หรือ เขียนแบบและจัดทำรูปรายการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
    3. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบรับรองการผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่  สีเขียว สาขาอาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 3 แลว และมีประสบการณ์หลังจากผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม นักร่างแบบ นักเขียนแบบ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-4-024ZA ออกแบบภูมิทัศน์และจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมกับสถานที่และความต้องการ
ECM-ZZZ-4-025ZA เขียนแบบและจัดทำรูปรายการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ