คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานในการทำงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ จัดการรายละเอียดรูปแบบรายการและข้อมูลความต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบงานโครงสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และงานพรรณไม้วางแผนงาน รายละเอียดของระยะเวลาการทำงานรับใบงานและแบบรูปรายการเข้าใจลักษณะพื้นที่ ประกอบแบบรูปรายการเตรียมพื้นที่เพื่อการทำงานโครงสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และพรรณไม้โดยมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงานหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ วางแผน  ในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด และควบคุมดูแลการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนดจากนายจ้าง หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ วางแผน ในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด และควบคุมดูแลการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนดหรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ วางแผนในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด และควบคุมดูแลการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนดและสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
    3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-4-028ZA วางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์
ECM-ZZZ-4-029ZA วางแผนในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด
ECM-ZZZ-4-030ZA ควบคุมการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ