คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความสามารถในการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวและบุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานเชิงระบบ สามารถปฏิบัติงานด้านการประสานงานควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณการทำงานในด้านกฎหมายพื้นที่ สีเขียว กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
    2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายพื้นที่สีเขียว กฎหมายสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    เจ้าหน้าที่จัดการงานกฎหมายพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-3-001ZA ประสานงานกับหน่วยงานทางกฎหมายพื้นที่สีเขียว
ECM-ZZZ-3-002ZA ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0194-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ยินดีต้อนรับ