คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ กำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสามารถอบรมฝึกฝนบุคคลอื่นได้ครอบคลุมในความเชี่ยวชาญ ความรู้ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจวางแผนการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติจัดทำแผนรองรับการประเมินผลโครงการ จัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงการในบริบทของการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อเตรียมความรู้ทักษะด้านแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ สามารถแก้ปัญหา การทดสอบ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถให้คำแนะนำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

    2. ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

    3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพ นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-5-011ZA ประเมินผลกระทบและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
ECM-ZZZ-5-012ZA วางแผนการนำโครงการไปดำเนินงานและปรับปรุงโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ