คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด ปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมในความเชี่ยวชาญ ความรู้ทักษะทางเศรษฐศาสตร์วางแผนการจัดสรรการใช้ปัจจัยการผลิตคัดเลือกปัจจัยการผลิตจากปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ประเมินผลิตภาพจากการใช้ปัจจัยการผลิตประเมินประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการผลิตส่งมอบปัจจัยการผลิตวิเคราะห์บริบทของหน่วยธุรกิจ (Firm) วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยธุรกิจ (Firm) วิเคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยธุรกิจ (Firm) ปัจจัยภายนอกหน่วยธุรกิจ (Firm) ในธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียวในบริบทของการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อเตรียมความรู้ทักษะด้านแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถให้คำแนะนำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

    2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 3ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 3 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-3-008ZA จัดการปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์
ECM-ZZZ-3-009ZA ประเมินปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยธุรกิจ (Firm)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0194-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ยินดีต้อนรับ