คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 2 จะต้องมีสมรรถนะในการดำเนินการจัดเตรียมปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร รูปแบบของแข็ง กึ่งแข็งกึ่งเหลวและของเหลว และตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    (1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
                    (2) มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
          2. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 2 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้
          3. ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 3 ต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 2 อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร
          หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-HRB-2-025ZA จัดเตรียมปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
HLT-HRB-2-026ZA ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรรูปแบบของแข็ง
HLT-HRB-2-027ZA ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรรูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว
HLT-HRB-2-028ZA ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรรูปแบบของเหลว
HLT-HRB-2-029ZA ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ