คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาบริหารงานส่งออกและนำเข้าสินค้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และกำหนดนโยบายขององค์กร

3. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

5. สามารถค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า หรือ หรือคุณวุฒิชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน หรือคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒวิชาชีพ ชั้น 6 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6

3. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ต้องมีประสบการณ์ ด้านการส่งออกและนำเข้า อย่างน้อย 9 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-6-032ZA บริหารวางแผนบุคลากรทางด้านการส่งออกและนำเข้า
LOG-EXI-6-038ZA วางแผนงานระบบการบริหารงานคุณภาพ
LOG-EXI-6-039ZA ดำเนินการบริหารตามระบบคุณภาพ
LOG-EXI-6-041ZA บริหารด้านเทคโนโลยี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ