คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน หรือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต หรือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร หรือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมการส่งออกและนำเข้า

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5

3. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ต้องมีประสบการณ์ ด้านการส่งออกและนำเข้าอย่างน้อย 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-5-033ZA บริหารพัฒนาบุคลากร
LOG-EXI-5-034ZA บริหารกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า
LOG-EXI-5-035ZA จัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส่งออกและนำเข้า
LOG-EXI-5-036ZA จัดการตามประมวลระเบียบการปฏิบัติด้านการส่งออกและนำเข้า
LOG-EXI-5-037ZA ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
LOG-EXI-5-040ZA บริหารด้านเอกสารสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ