คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ชั้น 5 จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเส้นด้ายและวัสดุสิ่งทอ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สิ่งทอเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้าย และประยุกต์ใช้แนวโน้มต่างๆ เช่น แนวโน้มสี แนวโน้มแฟชั่น แนวโน้มวัตถุดิบเพื่อพัฒนารูปแบบของเส้นด้ายรวมถึงการผลิตตัวอย่างเส้นด้าย โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตและพัฒนาเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสิ่งทอ หรือ จบการศึกษาระดับ ปวส. ด้านสิ่งทอและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและพัฒนาเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ชั้น 5 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุสิ่งทอ เช่น หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-5-055ZA ตรวจสอบความต้องการของตลาด
TEX-ZZZ-5-056ZA ปรับปรุงคุณภาพเส้นด้าย
TEX-ZZZ-5-057ZA ผลิตเส้นด้ายต้นแบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ