คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          A person with specialize skill and technique who is capable working on any complicated tasks. The one could also participate in planning and organizing his/her organization as well as creating innovation. The one could communicate fluently in foreign language and able to guide and train his/her co-workers. Capable of planning, organizing, and managing all tasks. Also become the team leaders for his/her co-workers.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          The qualify person has to demonstrate his/her ability through designated unit of competences. The total unit of competence for this level is additional 12 units from level 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 22 years old.

          2. Legitimates one of the following:

                    2.1 Holds a Professional Qualification Certificate level 4, and  at least four years experience in aviation industry with an official verification letter.

                    2.2 Holds a a Bachelor’s Degree or equivalence, and  at least four years experience in aviation industry with an official verification letter.

                    2.3 Holds a High Vocational Certificate or equivalence, and  at least five years experience in aviation industry with an official verification letter.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-5-048ZA Plan and organize aviation maintenance work activities.
AVT-FTN-5-049ZA Plan and implement civil aircraft maintenance activities.
AVT-FTN-5-050ZA Supervise civil aircraft maintenance activities and manage human resources in the workplace.
AVT-FTN-5-051ZA Apply work health and safety procedures at supervisor level in aviation maintenance.
AVT-FTN-5-052ZA Manage deployed/detached aviation maintenance activities.
AVT-FTN-5-053ZA Write aviation technical publications.
AVT-FTN-5-054ZA Manage self in the aviationmaintenance environment
AVT-FTN-5-055ZA Prepare and manage aviation maintenance organization budgets and financial plans.
AVT-FTN-5-056ZA Perform advanced troubleshooting in aircraft mechanical maintenance.
AVT-FTN-5-057ZA Weigh aircraft and perform aircraft weight and balance calculations as a result.
AVT-FTN-5-058ZA Apply systems engineering procedures to airworthiness engineering design.
AVT-FTN-5-063ZA Assess structural repair/modification requirements and evaluate structural.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ