คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

  บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย สำหรับการขนส่งทางถนน โดยจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน

2. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ

3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องมีประสบการณ์ด้านควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

3. ผู้ที่จะได้คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือต้องมีเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ให้บริการ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-3-059ZA จัดการสินค้าในการขนส่งรถบรรทุกวัตถุอันตราย
LOG-TRN-3-060ZA ดูแลการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ