คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย สำหรับการขนส่งทางถนน โดยจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

3. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องมีประสบการณ์ด้านควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-2-056ZA จัดการเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตราย
LOG-TRN-2-057ZA ควบคุมการขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตราย
LOG-TRN-2-058ZA ตอบสนองสถานการณ์ระหว่างขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตราย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ