คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพ่วง ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพ่วง ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพ่วง สำหรับ การขนส่งทางถนน โดยจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

3. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพ่วง ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพ่วงต้องมีประสบการณ์ด้านควบคุมรถบรรทุกพ่วง ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

3. ผู้ที่จะได้คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพ่วง สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานสังกัด หรือหน่วยงานที่ให้บริการ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-2-044ZA จัดการสินค้าในการขนส่งรถบรรทุกพ่วง
LOG-TRN-2-045ZA ดูแลการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุกพ่วง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ