คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นสูง สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนมาตรฐาน ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีและการทำงบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ