คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานขายชั้น 3 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ บริหารร้านค้าชั้น 3 หรือสูงกว่า สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก

หมายเหตุ

NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง