ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
5
จำนวนสมรรถนะ
21

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักบริหารการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ชั้น 2

ภาพรวมของสาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

ไม่ระบุ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิจัย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน