สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
1
จำนวนสมรรถนะ
40

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ )

1 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับIoT (Internet of things) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับIoT (Internet of things) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับIoT (Internet of things) ชั้น 5

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ไม่ระบุ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินรอบประเมิน