การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
3
จำนวนสมรรถนะ
40

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

3 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ชั้น 6
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ชั้น 7
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้น 6
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้น 7
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้น 7

ภาพรวมของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตพืช 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน