กิจกรรม

23

พ.ค. 62

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศ ชั้น 2

  • 163

ด้วยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จะทำการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบ ในสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.   คุณสมบัติ

          -    อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          -    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

2.   วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนปรนัย+อัตนัย (1 ชั่วโมง 20 นาที) และสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (2 ชั่วโมง)

3.         Download เอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1vr47CapEOwhi6Qf8mLZW6ZAE-pkM_xKA

4.   เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงในวันทดสอบ) ได้แก่

          -    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          -    สำเนาบัตรประชาชน (เห็นใบหน้าชัดเจน และไม่หมดอายุในวันสอบ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด

          -    สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด

          -    สำเนารับรองการทำงาน/การฝึกอบรม (ถ้ามี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด

          -    กรณีเป็นนักศึกษา เพิ่มสำเนาบัตรนักศึกษา (ไม่หมดอายุในวันสอบ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

 5.  ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานที่

-    สแกนส่งทางอีเมล siriporn.imwilaiwan@sgs.com, wirat.borwornsrisuk@sgs.com, buppa.sangnil@sgs.com

-    นำส่งทางไปรษณีย์โดยระบุชื่อผู้รับ “นางศิริพร อิ่มวิไลวรรณ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120”

-    ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ติดต่อศิริพร อิ่มวิไลวรรณ แผนก EHS

6.   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562

7.   กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 2 และ 9 มิถุนายน 2562 (วันละ 12 ท่านเท่านั้น)

8.   ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของอาชีพ และหน่วยสมรรถนะที่ทำการทดสอบได้ที่ http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/qualifications/EVM-IWM-2-311103-A

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-678-1813 ต่อ 1001 (ศิริพร), 1002 (บุพผา), 1003 (วิรัตน์) ได้ในวันและเวลาราชการ (08.30-17.30 น.)

23 พฤษภาคม 2562 - 2 มิถุนายน 2562
องค์กรรับรอง : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง