รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1

05/08/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/08/0043

องค์กรรับรอง

CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1

วันที่เปิดรับสมัคร

5 สิงหาคม 2565 - 16 สิงหาคม 2565

สถานที่

เลขที่ 35/177 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 23 ตำบล/แขวง จันทรเกษม อำเภอ/เขต เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ (ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1)มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และสามารถอ่านออก เขียนได้ และสื่อสารภาษาไทยได้หรือมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กเล็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหลักฐาน เอกสารรับรอง หรือผ่านอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กเล็กไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเอกชนที่หลักสูตรได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเอกสารประกอบการยื่นสมัคร (กรุณาแนบไฟล์ในระบบ)รูปขนาด 1 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีพื้น ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนสำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 1 ชุสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)สำเนาวุฒิบัตร รับรองการฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ตัวอย่างผลงาน/รางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคคลตามขอบข่ายที่กำหนด  (ถ้ามี)กำหนดวันทดสอบวันที่ 20 สิงหาคม  2565 การทดสอบสมรรถนะ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)- สอบข้อเขียน- สอบทักษะปฏิบัติ- สอบสัมภาษณ์สถานที่จัดทดสอบมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ ซอยรัชดาภิเษก 36 (สอบออนไลน์)- ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 250 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-541-6092-95 / 062-698-1977 /088-3488-674อีเมล  [email protected]


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ