รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4

05/08/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/08/0046

องค์กรรับรอง

CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

5 สิงหาคม 2565 - 22 สิงหาคม 2565

สถานที่

เลขที่ 35/177 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 23 ตำบล/แขวง จันทรเกษม อำเภอ/เขต เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

รับสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก  ระดับ 4  แบบเทียบโอนประสบการณ์ (RESK)คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ (ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4)เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3 และมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กเล็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือได้ผ่านอบรมหรือสัมมนาการดูแลเด็กเฉพาะทางที่ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ความรู้ในทุกๆ ด้านไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ภายใน 5 ปี ก่อนสอบซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบการยื่นสมัคร (กรุณาแนบไฟล์ในระบบ)รูปขนาด 1 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีพื้น ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนสำเนา สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 1 ชุดสำเนา สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดสำเนา หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน พร้อมสำเนา 1 ชุด ( ถ้ามี )สำเนา วุฒิบัตร รับรองการฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม/รางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคคลตามขอบข่ายที่กำหนด (ถ้ามี) กำหนดวันประเมินสมรรถนะวันที่ 27 สิงหาคม  2565 สถานที่จัดประเมินสมรรถนะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ ซอยรัชดาภิเษก 36  (ออนไลน์)-      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-541-6092-95 / 062-698-1977 /088-3488-674E-mail :  [email protected]


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ