รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

12/01/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/01/0041

องค์กรรับรอง

CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

วันที่เปิดรับสมัคร

4 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565

สถานที่

เลขที่ 439/2 ตำบล/แขวง แม่เหียะ อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง ในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุและบุคคลรอบข้าง รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ3. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกินสามเดือน4. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า5. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบันหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ หรือ6. ได้รับการฝึกอบรมจากผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กำหนด เอกสารประกอบใบสมัคร1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) 2 ชุด3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) 1 ชุด4. สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา) 1 ชุด5. ประวัติการทำงาน 1 ชุด6. หนังสือรับรองการผ่านงานฉบับจริงจำนวน 1 ชุด7. สำเนาใบแสดงผลการฝึกอบรมหรือประกาศนียบัตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ขอรับการทดสอบ (รับรองสำเนา)8. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด9. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี พร้อมรับรองสำเนา) 2 ชุด วันที่เข้ารับการประเมินวันที่ 29 มกราคม 2565


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ