รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา ชั้น 2

11/09/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/09/0096

องค์กรรับรอง

CB-0185-A : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา ชั้น 2

วันที่เปิดรับสมัคร

12 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564

สถานที่

เลขที่ 6 ตำบล/แขวง คอหงส์ อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

จำนวนที่นั่ง/คน

285

รายละเอียด

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการทดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราในการนี้ กระผม ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา  สมบูรณ์สุข ผู้จัดการศูนย์ประสานงานองค์กรฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกชั้นปี เกษตรกรชาวสวนยางพารา และผู้สนใจฯ เข้ารับการทดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราตามกลุ่มอาชีพดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ ศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราสถานที่ติดต่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 365หรือ ติดต่อได้ที่ คุณนิศาชล ด้วงมาก โทรศัพท์ 6134 คุณสมบัติผู้เข้าทดสอบประเมินฯสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ไม่น้อยกว่า 1 ปีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ไม่น้อยกว่า 2 ปี


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ