หน่วยสมรรถนะ

สร้างเส้นด้ายชนิดใหม่

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-6-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างเส้นด้ายชนิดใหม่

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่ รวมถึงการทดลองผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030601 วิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่

1. วิเคราะห์แนวโน้มการใช้เส้นด้ายจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างสรรค์เส้นด้ายชนิดใหม่
2. กำหนดองค์ความรู้เชิงเทคนิคสิ่งทอเพื่อสร้างสรรค์เส้นด้ายชนิดใหม่
3. สรุปแนวความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่
4. นำเสนอแนวทางการสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1030602 ทดลองผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย

1. เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่ให้ตรงตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย
2. ผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่โดยใช้เทคนิคและวัตถุดิบที่เลือกจากการวิจัยและทดลอง
3. ปรับแต่งวิธีการผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
4. บันทึกการพัฒนาของงานวิจัยการผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่

1030603 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. สื่อสารข้อมูลการออกแบบให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. สื่อสารข้อมูลการสร้างเส้นด้ายต้นแบบกับฝ่ายวางแผน
3. บันทึกการพัฒนางานวิจัยการผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของเส้นด้ายได้ 2. ทักษะการนำเสนองาน 3. สามารถเลือกใช้ ข้อมูลจากแนวโน้ม ได้อย่างถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 2. ข้อกำหนดมาตรฐานของเส้นด้าย 3. รู้เทคนิคการผลิตเส้นด้ายที่เหมาะกับประเภทของเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่ รวมถึงทดลองผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย และ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่ รวมถึงทดลองผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย และ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างเส้นด้ายชนิดใหม่ได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดลองผลิตเส้นด้ายชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัยได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. โครงการ หมายถึง เอกสารแสดงการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มการปฏิบัติงานใหม่ และเป็นโครงการที่มีลักษณะของการมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการดำเนินงานในอนาคต เป็นการทำงานชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน เป็นงานใหม่ มีต้นทุนการผลิตต่ำ และเป็นการริเริ่มการพัฒนางาน
  2. การวิจัย คือ กระบวนการคิด แล้วทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ
สร้างผ้าถักชนิดใหม่