หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบกระบวนการผลิตผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-3-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบกระบวนการผลิตผ้าถัก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการตรวจสอบกระบวนการผลิตผ้าถัก โดยการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก รวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตผ้าถัก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรถักนิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022401 เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก

1. ระบุข้อกำหนดของงานผลิตผ้าถักได้ตามใบสั่งผลิต
2. ระบุขั้นตอนการผลิตผ้าถัก ได้ถูกต้องสอดคล้องตามใบสั่งผลิต
3 จัดทำเอกสารรายการงานการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก

1022402 ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก

1 ตรวจสอบการผลิตผ้าถักตามรายการตรวจสอบที่กำหนด
2 บันทึกผลการตรวจสอบได้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการตรวจสอบที่กำหนด
3 ประเมินผลการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของการผลิตผ้าถัก

1022403 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตผ้าถัก

1 ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าถัก
2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าถักต่อผู้บังคับบัญชา
3 รายงานผลการปรับปรุงการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการอ่านผลการทดสอบ 2. มีทักษะในการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐาน USTER มาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลจำเพาะของเส้นใยและเส้นด้าย (ข) ความต้องการด้านความรู้ รู้รายละเอียดเครื่องจักร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก รวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก และ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตผ้าถัก
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก การตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก และ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการผลิตผ้าถัก
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถักได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถักได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตผ้าถักได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ข้อกำหนดของงานการผลิตผ้าถัก ประกอบด้วย ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ข้อมูลของผ้าถัก ข้อมูลการตั้งค่าเครื่องจักร ข้อมูลความต้องการของลูกค้า
  2. ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต อาทิเช่น การขึ้นผ้าใหม่สำหรับต่อผ้าบนเครื่องถัก, การร้อยเส้นด้าย, การป้อนเส้นด้าย., การเชื่อมต่อหัวผ้า, การเปิดสวิทช์เครื่องถัก, การปรับตั้งความตึงชุดม้วนผ้า, การปรับวัดความตึงเส้นด้าย, การปรับวัดความยาวห่วง, การตั้งรอบม้วนผ้า เป็นต้น
   3. รายการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น
  การขึ้นผ้าใหม่สำหรับต่อผ้าบนเครื่องถัก นำผ้าสอดขึ้นมาระหว่างช่องว่างของ Dial และ Cylinder รอบเครื่อง และดันเข็ม ขึ้นเกี่ยวผ้าโดยรอบทุกเล่ม จากนั้นกดหัวเข็มลงให้เข็มเกี่ยวผ้าไว้
  การร้อยเส้นด้าย นำเส้นด้ายขึ้นเครื่องถัก และร้อยเส้นด้ายผ่านอุปกรณ์ทุกจุดครบทุกเส้น การป้อนเส้นด้าย ป้อนเส้นด้ายเข้าเข็มถักผ้าทุกเล่มโดยรอบเครื่องถัก
  การเชื่อมต่อหัวผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อหัวผ้าให้สมบูรณ์ทุกๆ จุด
  การเปิดสวิทช์เครื่องถัก เปิดที่แผงควบคุมเครื่องถัก ให้เครื่องหมุนทำงานที่รอบต่ำสุด 7 รอบต่อนาที (Warm Speed) จนรอยต่อหัวผ้าลงมาผ่านชุดม้วนผ้า
  การปรับตั้งความตึงชุดม้วนผ้า ปรับให้ผ้ามีความตึงพอดีโดยการปรับที่ชุดเฟืองม้วนผ้า
  การปรับวัดความตึงเส้นด้าย ปรับให้เท่ากันทุกเส้น ด้วยเครื่องมือวัด (Tension Meter)
  การปรับวัดความยาวห่วง ปรับค่าอัตราการป้อนเส้นด้ายที่ชุดควบคุมการป้อนเส้นด้ายตามที่กำหนด
  การตั้งรอบม้วนผ้า ปรับตั้งจำนวนรอบการถักผ้าต่อม้วน (การถักปกติ น้ำหนักต่อม้วน 15-20กิโลกรัม ถักผ้าที่ความเร็วรอบเครื่องปกติ 20-24 รอบต่อนาที)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
ตรวจสอบกระบวนการผลิตผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน