หน่วยสมรรถนะ

ทำแผนการวางแบบสำหรับการผลิตเสื้อผ้าต้นแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำแผนการวางแบบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า (เสื้อต้นแบบ)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแพทเทิร์น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่พัฒนาการวางแบบและตัดกำหนดเกณฑ์การตัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30151 พัฒนาการวางแบบตัด

1. ตรวจสอบแบบตัดให้ตรงกับรูปแบบของเสื้อผ้า
2.วางแผนการวางแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปแบบเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้องและประหยัดผ้าที่สุดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. ตรวจสอบการวางแบบตัดให้ไม่มีข้อผิดพลาด

30152 กำหนดเกณฑ์การตัด

1. วางแผนลำดับการตัดผ้าตามแบบตัดให้ตรงตามรูปแบบของเสื้อผ้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการวางแบบตัด
  2. ปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การตัด (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ตรวจสอบแบบตัดให้ตรงกับรูปแบบของเสื้อผ้า
  2. วางแผนการวางแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปแบบเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้องและประหยัดผ้าที่สุด เพื่อลดต้นทุนการผลิต
  3. ตรวจสอบการวางแบบตัดให้ไม่มีข้อผิดพลาด
  4. วางแผนลำดับการตัดผ้าตามแบบตัดให้ตรงตามรูปแบบของเสื้อผ้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารการตรวจเช็ค แบบตัดที่ถูกต้อง
  2. เอกสารการตรวจเช็ค รูปแบบของเสื้อผ้าที่ลูกค้ากำหนด
  3. วัสดุ อุปกรณ์ช่วยในการวางแบบตัด
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการทำแบบตัด
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการทำแบบตัด
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการวางแบบและตัดกำหนดเกณฑ์การตัด
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน วางแบบตัดให้ตรงตามเกรนผ้าในแบบตัดประหยัดผ้า และครบจำนวนแบบตัด มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการวางแบบตัด
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัฒนาการวางแบบตัด
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการตัดกำหนดเกณฑ์การตัด
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบตัดให้ตรงตามเกรนผ้าในแบบตัดประหยัดผ้า และครบจำนวนแบบตัด
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของวางแผนลำดับการตัดผ้าตามแบบตัดให้ตรงตามรูปแบบของเสื้อผ้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทำแผนการวางแบบสำหรับการผลิตเสื้อผ้าต้นแบบ