หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้า (e-manifest) การส่งรายงานสินค้าล่วงหน้า (pre-clearance) ให้กับศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าสินค้าจากสายการบิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10201.01 ประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้า(e-manifest)

1.บริษัทปลายทางได้รับการแจ้งบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้าจากต้นทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2. ข้อมูลของลูกค้าเพื่อรับส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

10201.02 ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าจากสายการบิน

1.ข้อมูลรายการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อมูลจากต้นทางของสายการบินอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้รับการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าขาเข้าที่ท่าอากาศยานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

10201.03 ส่งรายงานสินค้าล่วงหน้า (pre-arrival) ให้กับศุลกากร

1. ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้บันทึกและตรวจสอบรายการเอกสารอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้จัดส่งข้อมูลเข้าระบบศุลกากรตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
3.ข้อมูลและรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตอบรับจากกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้า(e-manifest)
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบการนำเข้าจากสายการบิน
  3. ปฏิบัติการส่งรายงานสินค้าล่วงหน้า (pre-clearance)ให้กับศุลกากร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน
  3. ระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการ ประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้า (e-manifest) จากต่างประเทศ การปฏิบัติการส่งรายงานสินค้าล่วงหน้า (pre-clearance)จากต่างประเทศให้กับศุลกากรและการปฏิบัติการตรวจสอบ การนำเข้าเอกสารและพัสดุด่วนต่างประเทศจากสายการบิน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้า (e-manifest) จากต่างประเทศ จะต้องแจ้งข้อมูลของลูกค้าเพื่อรับส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศและทำการตรวจสอบข้อมูลจากพนักงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  2. การส่งรายงานสินค้าล่วงหน้า (pre-clearance) จากต่างประเทศให้กับศุลกากร จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศที่ได้บันทึกรายละเอียดการรับเอกสารให้ถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการประเมินสมรรถนะและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  3. การตรวจสอบการนำเข้าเอกสารและพัสดุด่วนต่างประเทศจากสายการบิน จะต้องตรวจสอบข้อมูลรายการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในคู่มือการประเมินสมรรถนะและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามตามขั้นตอนต่อไป
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การโอนถ่าย และหรือการยื่นข้อมูลใบขนสินค้า 2.การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล 3. การชำระภาษีอากรขาเข้า และ 4.การตรวจและการปล่อยสินค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน