หน่วยสมรรถนะ

รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบถามความต้องการของลูกค้า การดำเนินการรับฝากสิ่งของด่วน การรับชำระค่าบริการส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการแยกประเภทสิ่งของจัดส่งด่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10503.01 สอบถามความต้องการส่งสิ่งของด่วนของลูกค้าภายในประเทศ

1. รายละเอียดจำนวน ขนาด น้ำหนักและลักษณะของการบรรจุหีบห่อได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายละเอียดของชนิดหรือประเภทของสิ่งของจัดส่งได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายละเอียดของสถานที่ส่งและรายละเอียดของผู้รับได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและค่าธรรมเนียม (COD)ได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10503.02 ดำเนินการรับฝากสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของ ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดขนาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของได้รับการประเมินราคาค่าจัดส่งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายละเอียดของลูกค้าและเลขบัตรประชาชนถูกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5.รายละเอียดข้อมูลของผู้รับสิ่งของปลายทางถูกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.เงื่อนไขการประกันภัยในการจัดส่งถูกกำหนดไว้ในการให้บริการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10503.03 รับชำระค่าบริการส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1. ค่าบริการในการจัดส่งสิ่งของจากลูกค้าได้รับการชำระอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง และใบเสร็จรับเงินได้รับการออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (COD)และใบเสร็จรับเงินได้ถูกออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10503.04 ใช้เทคโนโลยีในการรับสิ่งของจัดส่งด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีสำหรับการรับสิ่งของได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสำหรับการรับสิ่งของ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการติดต่อสอบถามรายละเอียด ขนาด น้ำหนัก ประเภทของสินค้าหรือสิ่งของของลูกค้า
  2. ปฏิบัติการติดต่อสอบถามสถานที่จัดส่ง รายละเอียดของผู้รับ รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงิน
  3. ปฏิบัติการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้า
  4. ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยหีบห่อของสินค้าหรือสิ่งของ
  5. ปฏิบัติการรับชำระค่าบริการในการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ
  6. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกใบกำกับการจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2. วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของส่งของจากลูกค้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับฝากสิ่งของจากลูกค้า
  4. การประเมินราคาค่าจัดส่งสิ่งของและการชำระค่าบริการในการจัดส่ง
  5. ความรู้เกี่ยวกับการหีบห่อสินค้าและการตรวจสอบหีบห่อ
  6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการรับฝากสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการสอบถามความต้องการของลูกค้า ดำเนินการรับฝากสิ่งของด่วน ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับและความเรียบร้อยของการบรรจุห่อสิ่งของด่วนและใช้เทคโนโลยีในการแยกประเภทสิ่งของจัดส่งด่วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การสอบถามความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ จะต้องสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด จำนวน ขนาด น้ำหนัก และลักษณะของการบรรจุหีบห่อ ชนิดหรือประเภทของสิ่งของ รวมถึงรายละเอียดของสถานที่จัดส่งส่ง รายละเอียดของผู้รับ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ และเงื่อนไขการชำระเงินและค่าธรรมเนียม (COD) ที่ลูกค้าต้องการ
  2. การรับฝากสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของ ชั่งน้ำหนักและวัดขนาด และประเมินราคาค่าจัดส่งสิ่งของ พร้อมกรอกรายละเอียดของลูกค้าเช่น ชื่อ ที่อยู่อยู่ เลขบัตรประชาชน ฯลฯ ของผู้ใช้บริการ และกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้รับสิ่งของปลายทาง ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อของผู้รับ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขการประกันภัยในการจัดส่ง
  3. การรับชำระค่าบริการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องชำระเงินค่าจัดส่งสิ่งของด่วนจากลูกค้า พร้อมทั้งออกเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินและค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (COD) ให้แก่ลูกค้า
  4. การใช้เทคโนโลยีในการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ เช่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการรับชำระเงินและออกเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินและค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (COD) ให้แก่ลูกค้า
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน