หน่วยสมรรถนะ

รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและส่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ ณ สถานที่ของลูกค้าต้นทาง เพื่อนำกลับมายัง Hub/DC (กรณีลูกค้าให้ไปรับ ณ สถานที่ของลูกค้า) การส่งมอบพัสดุด่วนที่รับปลายทางให้กับ Hub/DC และการจัดการพัสดุด่วนที่รับจากสถานที่ของลูกค้าเข้าระบบขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10411.01 รับพัสดุด่วนภายในประเทศ ณ สถานที่ของลูกค้าต้นทาง เพื่อนำกลับมา Hub/DC

1.ผู้ควบคุมยานพาหนะได้รับการติดต่อประสานงานจาก Hub/DCเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับพัสดุด่วนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ลูกค้าได้รับการติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรง รอยฉีกและจำนวนของการบรรจุหีบห่อถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.พัสดุที่จะจัดส่งถูกลำเลียงและจัดวางบนยานพาหนะอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศและค่าธรรมเนียมพัสดุ(COD) ได้รับการชำระอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด(กรณีเก็บเงินต้นทาง)

10411.02 ส่งมอบพัสดุด่วนที่รับปลายทางให้กับ Hub/DC

1.เอกสารรายการรับพัสดุ ณ สถานที่ของลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่รับพัสดุที่ Hub/DC อย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
2.พัสดุที่อยู่บนยานพาหนะถูกลำเลียงลงจากยานพาหนะไปยังจุดกองพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพความเสียหายของพัสดุ การหีบห่อ ความแข็งแรง และรอยฉีกขาดของการหีบห่อได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. จำนวนของพัสดุได้ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
5.พัสดุถูกจัดเรียงกองตรงตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6. ผู้รับพัสดุที่ Hub/DC ได้ลงนามรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10411.03 จัดการพัสดุด่วนที่รับจากสถานที่ของลูกค้าเข้าระบบขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.พัสดุถูกตรวจสอบน้ำหนัก สภาพความเรียบร้อยการหีบห่อและจำนวนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายละเอียดข้อมูลของผู้รับพัสดุปลายทางถูกกรอกข้อมูลลงในเอกสารการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
3. เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง และใบเสร็จรับเงินได้รับการออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการติดต่อประสานงานแจ้งรายละเอียดการรับสินค้ากับผู้ควบคุมยานพาหนะ
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบความแข็งแรง สภาพความเรียบร้อยของการหีบ
  3. ปฏิบัติการขนย้ายและจัดวางเรียงสินค้าบนยานพาหนะ
  4. ปฏิบัติการรับชำระค่าบริการในการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดส่งพัสดุจากลูกค้า3.
  5. ปฏิบัติการส่งมอบเอกสารรายการรับสินค้า และสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของ Hub หรือ DC
  6. ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าในระบบ ได้แก่ การตรวจสอบน้ำหนัก สภาพหีบห่อ การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การติดต่อประสานงานให้รายละเอียดในการรับสินค้าหรือพัสดุกับผู้ควบคุมยานพาหนะ
  2. การติดต่อประสานงานในการรับสินค้าหรือพัสดุจากลูกค้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความแข็งแรง สภาพความเรียบร้อยการหีบห่อของสินค้า
  4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่งมอบเอกสารใบรายการรับสินค้า
  5. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงและจัดวางเรียงกองพัสดุ
  6. การกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้รับพัสดุปลายทางลงในเอกสารการให้บริการลูกค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับรับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า โดยการรับพัสดุภายในประเทศ ณ สถานที่ของลูกค้าต้นทางเพื่อนำเอาพัสดุกลับมายัง Hub หรือ DC ส่งมอบพัสดุที่รับมาจากสถานที่ของลูกค้าให้กับ Hub หรือ DC และจัดการพัสดุที่รับจากสถานที่ของลูกค้าเข้าระบบการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ เช่น ลูกค้าโทรติดต่อกับ Hub/DC ให้ไปรับพัสดุ ณ บ้านของลูกค้า เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การรับพัสดุด่วนภายในประเทศ ณ สถานที่ของลูกค้าเพื่อนำกลับมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า (Hub/DC) ผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องได้รับการติดต่อประสานงานจากศูนย์กระจายสินค้า (Hub/DC) ให้เข้าไปรับพัสดุ ณ สถานที่ของลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ของลูกค้าให้ผู้ควบคุมยานพาหนะทราบ และติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแจ้งถึง หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อผู้ควบคุมยานพาหนะ กำหนดเวลานัดหมายที่จะเข้าไปรับพัสดุ ณ สถานที่ของลูกค้า
  2. ผู้ควบคุมยานพาหนะเมื่อเข้าไปรับพัสดุจากลูกค้า จะต้องตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย รอยฉีกขาดและความแข็งแรงของการหีบห่อของพัสดุหรือสินค้า ลำเลียงพัสดุขึ้นยานพาหนะพร้อมทั้งจัดเรียงพัสดุบนยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ และค่าธรรมเนียมพัสดุด่วนภายในประเทศ
  3. ผู้ควบคุมยานพาหนะจะส่งมอบพัสดุด่วนที่รับจากสถานที่ของลูกค้าให้กับ Hub หรือ DC จะต้องส่งมอบเอกสารรายการรับพัสดุที่สถานที่ของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้รับพัสดุ ผู้ควบคุมยานพาหนะต้องลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะมาจัดเรียงวางกองในตำแหน่งที่กำหนด และเจ้าหน้าที่ผู้รับพัสดุจะต้องตรวจสอบจำนวนของกล่องพัสดุ สภาพของการหีบห่อพัสดุ รอยฉีกขาดและความแข็งแรงของพัสดุ จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องจัดเรียงกองพัสดุในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ และผู้รับพัสดุจะต้องลงนามรับพัสดุ
  4. การจัดการพัสดุที่รับจากลูกค้าเข้าระบบขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องตรวจสอบจำนวน น้ำหนัก สภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรง รอยฉีกขาดของการหีบห่อ จากนั้นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ปลายทางของผู้รับพัสดุลงในเอกสารให้บริการหรือฐานข้อมูล พร้อมทั้งออกเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงิน
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  6. ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า
รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน