หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด การควบคุม เส้นทางการกระจายพัสดุด่วนภายในประเทศ การส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางและเก็บเงินค่าขนส่ง (กรณีเก็บเงินปลายทาง) การจัดการในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางได้ และการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10410.01 ตรวจสอบเส้นทางเดินยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เส้นทางการเดินทางของยานพาหนะได้รับการตรวจสอบเส้นทางจัดส่งพัสดุไปยังผู้รับพัสดุปลายทางอย่างถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด
2. เส้นทางจัดส่งพัสดุด่วนไปยังผู้รับปลายทาง ได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด

10410.02 ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางและเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง

1. ผู้รับพัสดุปลายทางได้รับการติดต่อประสานงานแจ้งกำหนดเวลาส่งพัสดุให้กับผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ผู้รับพัสดุปลายทางได้รับการจัดส่งพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรงจำนวนและความถูกต้องของพัสดุถูกตรวจสอบโดยผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายการเงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้า และค่าธรรมเนียมสินค้า (COD)ของลูกค้าได้รับการชำระเงินจากผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5.ใบนำส่งพัสดุได้รับการลงนามจากผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าจัดส่งพัสดุได้ถูกส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10410.03 ดำเนินการกับพัสดุด่วนที่ไม่สามารถส่งมอบให้ผู้รับปลายทาง

1.พัสดุที่ผู้รับปลายทางไม่อยู่ในสถานที่จัดส่งถูกนำกลับมายังศูนย์กระจายสินค้า (DC) เพื่อนัดวันส่งใหม่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. พัสดุที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้ถูกส่งกลับไปยัง shopหรือ ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10410.04 ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับภายในประเทศ

1. เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับลูกค้าถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับลูกค้าถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจสอบและบันทึกเส้นทางเดินยานพาหนะ
  2. ปฏิบัติการติดต่อประสานงานไปยังผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง
  3. ปฏิบัติการส่งมอบสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
  4. ปฏิบัติการนัดส่งมอบสินค้าใหม่ หรือส่งสินค้าคืนกลับต้นทาง
  5. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบเส้นทางและนำทาง เช่น การหาพิกัดของที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทาง การบันทึกพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทางลงในระบบนำทาง เป็นต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นทางจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ
  2. การติดต่อสื่อสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ากับผู้รับปลายทาง
  3. การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าและการเก็บเงินค่าค้าสินค้าปลายทาง
  4. ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดส่งพัสดุไปยังผู้รับปลายทาง เช่น Google Map, Application นำทาง บนรถยนต์ ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง โดยผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ เช่นการขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางกระจายพัสดุด่วนภายในประเทศ การส่งมอบพัสดุด่วนให้กับผู้รับปลายทาง การเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง การจัดการพัสดุในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางได้ เช่น ติดต่อผู้รับปลายทางไม่ได้ ผู้รับปลายทางไม่อยู่ เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบเส้นทางเดินยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องตรวจสอบเส้นทางของยานพาหนะก่อนออกไปส่งพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง พร้อมทั้งบันทึกเส้นทางที่ใช้ไปจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับลงในแผนที่หรืออุปกรณ์นำทาง เช่น การหาพิกัดของที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทาง การบันทึกพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทางลงในระบบนำทาง เป็นต้น
  2. การส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับพัสดุปลายทางและการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทางจากผู้รับ จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้รับพัสดุเพื่อแจ้ง วันเวลา ทะเบียนรถ ที่ไปทำการจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับ ต้องตรวจนับจำนวนพัสดุที่จัดส่งให้กับผู้รับ ตรวจสภาพความเรียบร้อยของหีบห่อ เช่น ตรวจรอยฉีกขาด ตรวจสอบความแข็งแรงของหีบห่อ เป็นต้น จะต้องเก็บค่าสินค้าปลายทางและค่าธรรมเนียมสินค้าจากผู้รับปลายทาง พร้อมทั้งให้ลูกค้าลงนามรับพัสดุพร้อมส่งมอบเอกสารใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับสินค้า
  3. การจัดการกรณีที่พัสดุไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางได้ จะต้องนำพัสดุที่ไม่สามารถส่งถึงมือลูกค้ากลับมายัง DC เพื่อนัดวันส่งมอบใหม่ และจะต้องส่งพัสดุกลับไปยังต้นทางในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าปลายทางเพื่อส่งมอบพัสดุได้ เช่น ผู้ควบคุมยานพาหนะมาส่งสินค้า ณ สถานที่ของลูกค้า แต่ปรากฎว่าลูกค้าไม่อยู่ก็จะนำสินค้ากลับและติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันเวลาในการจัดส่งใหม่ ฯลฯ
  4. การใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง เช่น การเซ็นชื่อรับสินค้าบนสมาร์ทโฟน การนัดหมายลูกค้าผ่านอีเมล์ เป็นต้น
  5. ถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องของเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้อย่างถูกต้อง
  6. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน