หน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ผู้ปฏิบัติการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า และการตรวจสอบการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10102.01 ดำเนินการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.หีบห่อเอกสารและพัสดุด่วนได้รับการบรรจุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10102.02 ตรวจสอบการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

1.การบรรจุหีบห่อพัสดุถูกตรวจสอบความแข็งแรงในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. การบรรจุหีบห่อพัสดุถูกตรวจสอบรอยฉีกขาดในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. การบรรจุหีบห่อพัสดุถูกตรวจสอบความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการดำเนินการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
  2. คุณลักษณะของสินค้า
  3. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
  4. วิธีการบรรจุหีบห่อพัสดุด่วน
  5. วิธีตรวจสอบสภาพของหีบห่อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการดำเนินการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า และการตรวจสอบการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การดำเนินการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ เช่น ซองใส่เอกสาร กล่อง โฟม ลังไม้ เป็นต้น และดำเนินการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้าตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การตรวจสอบการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า จะต้องดำเนินการตรวจสอบความแข็งแรง รอยฉีกขาด และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่ออย่างครบถ้วน 3. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน