หน่วยสมรรถนะ

Safety, Health and Work Environment (SHE) (2)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Safety, Health and Work Environment (SHE)

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Chemical Engineering Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPC5/1-1 Understand Incident, Hazards, Risks and Unsafe Practice related to Unit Operation

1.Theconsequence impacts of non-compliance with regulations are identified andmonitored
2.Hazardous areaclassification and related explosion proved Equipment are identified in unitoperation

PPC5/1-2 Demonstrate the correct use Basic Safety Equipment and Personal Protective Equipment (PPE)

1.Proper PPE areselected
2.Proper use andcare of PPE are conducted

PPC5/1-3 Aware of Basic Fire Fighting, Basic First Aid and Emergency Responses

1.Fire Fighting areconducted- Fire Extinguishers- Fires (differ types)- Fire and rescue retrieval
2.Basic firstaid response are conducted and monitor
3.The functionsof fire, rescue, and emergency response equipment are carried out-EmergencyResponse-Spills-Escape-ChemicalExposure-MSDS/GHS

PPC5/1-4 Aware of Related Safety and Environment Laws and Regulation

1.Personalattitudes and behaviors that help prevent workplace accidents are developed
2.Roles oftechnician in achieving successful compliances with Laws and Regulations are conducted
3.Theconsequences of non-compliances with Laws and Regulations are perceived andmonitor

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1) The Incident, Hazards, Risks and Unsafe Practice related to Unit Operation
  3) Basic Fire Fighting, First Aid Response, and Emergency Response
  2) Basic Safety Equipment and Personal Protective Equipment (PPE)
  4) Related Law and Regulation
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ · Be able to identify Incidents, Hazard, Risks and Unsafe Practice, First Aid Response
  · Use of Fire Extinguisher, Safety Equipment and Personal Protective Equipment (PPE)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  · Safety and Environment Laws and Regulation and consequences of non-compliances

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · Portfolio / Performance records
  · Training and experience records
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · Learning / experienced records
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Assessment Guidelines)
   Assessment of this unit of competency should be focused on the impacts and implication of safety, health, and environment hazards found in Unit Operation, practical experiences with basic safety equipment, and Personal Protective Equipment (PPE), and understanding the impacts of related Environment Laws and Regulation
(ง) วิธีการประเมิน (Methods of Assessment)
  · Learning / experiences records
  · Written and/or practical test
  · Presentation of problem solving

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Performance standards of this unit cover SHE, Basic safety equipment and tools used in unit operation.
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Basic emergency responses including safety equipment, related laws and regulations, especially, PSM and ISO18000

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency is one out of four units of core competency required for experienced technicians

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, assessment process should be focused on understanding of PPC5/1-1, awareness of PPC5/1-3 and PPC5/1-4, and the use of PPE in PPC5/1-2. The assessment process should include one or more of the followings 1) Written test 2) Demonstration the use of PPE 3) Analysis information on Incidents, Hazards, Risks, and Unsafe Practice related to unit operation. 4) Observation of group interaction, and discussion on SHE issues and their impacts. 5) Identification of related Environment Law and Regulation.

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share