หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-5-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ
3. วางแผนการขึ้นรูปจากยอดการสั่งซื้อ

04522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ
2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

04523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ

1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ
2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

04524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

1.กำหนดรายละเอียดของขั้นวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
2.วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(เวลาในการออกแบบ, ขนาดผลิตภัณฑ์, ต้นทุนในการผลิต,ราคาขาย เป็นต้น)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0411 ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต 0414 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป 0415 ปฏิบัติขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 0416 ควบคุมกระบวนการผลิต 0421 วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ 0422 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0423 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0424 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0425 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0426 จัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 0433 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 0434 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป 0441 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0442 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0443 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0444 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0445 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ 4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. การจัดลำดับงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน และมีทักษะในการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศได้ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศได้ 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศได้ 4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศได้
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน และมีทักษะในการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน