หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04211 อธิบายเงื่อนไขในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และรู้ความหมายของคําศัพท์ลักษณะข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
2.อธิบายเงื่อนไขและลักษณะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
3.อธิบายวิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนดอย่างไม่ผิดพลาด
4.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด
5.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบได้

04212 จำแนกข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

1.วิเคราะห์ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้
2.คัดแยกข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ตามประเภทได้
3. บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้

04213 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

1.รู้หลักการใช้เครื่องมือวัดขนาดผลิตภัณฑ์
2. ใช้เครื่องมือวัดขนาดผลิตภัณฑ์ตามตำแหน่งที่ระบุในเอกสารช้อกำหนดการตรวจสอบ

04214 บันทึกข้อมูลการตรวจสอบได้

1.เลือกใช้ข้อมูลทางสถิติได้อย่างชัดเจน
2.บันทึกข้อมูลทางสถิติได้ในแบบฟอร์มหรือคอมพิวเตอร์ได้
3อธิบายหลักการประมวลผลข้อมูลการตรวจสอบและแปรผลข้อมูลได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ 2. ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 4. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 5. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 6. การแปรผลทางสถิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมการตรวจสอบชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงาน การใช้เครื่องมือตรวจสอบ การใช้เครื่องพิเศษในการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือตามที่สถานประกอบการกำหนด
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง จำแนกข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบ ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเงื่อนไขและลักษณะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บันทึกข้อมูลการตรวจสอบได้ 2. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ เช่น การเลือกและใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก่อนใช้งาน การศึกษาคู่มืออุปกรณ์ก่อนใช้งาน เป็นต้น และบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน อธิบายเงื่อนไขในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินจำแนกข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินใช้เครื่องมือในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน บันทึกข้อมูลการตรวจสอบได้ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน